ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมการป้องกันโรคลัมปีสกินในตำบลศรีดอนไชย  
     
   วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมกันกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์อำเภอเทิง พ่นยาทำลายแมลงพาหะนำโรค ลัมปีสกีนของวัว ควาย ชาวบ้าน เกษตกร ในตำบลศรีดอนไชยและให้ความรู้เบื้องต้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กะบือเกี่ยวกับโรค ลัมปีสกีน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย