ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็น มาตรการป้องกันโควิด-19  
     
   14/07/2563 เวลา 09.00 น. อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6,9 และ รพ.สต.ศรีดอนไชย ร่วมกันประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)สำหรับผู้จะเดินทางทำงานโรงงานลำใย เพื่อรับคำแนะนำการระวังตนและคนในครอบครัว โดยรพ.สต.และผู้นำชุมชน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้านบ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลศรีดอนไชย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย