ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ครั้งแรก  
     
    เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง ได้ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย ครั้งแรก โดยได้ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต เที่ยงธรรม เต็มความรู้ ความสามารถ และได้มีการเลือกประธานสภา อบต.ศรีดอนไชย ได้แก่ นายสมนึก กองมณี /นางชนัญชิดา จนใจ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.ศรีดอนไชย และนายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.ศรีดอนไชย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย