ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


  ภาพกิจกรรม

     
   ประชุมพนักงาน อบต.ศรีดอนไชย  
     
   วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายก อบต.ศรีดอนไชย จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกคน เพื่อ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และนายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัด อบต.ศรีดอนไชย ให้ความรู้เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน การเดินทางไปราชการ การให้บุคคลภายนอกยืมของ/ครุภัณฑ์ของ อบต. การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เบิกจ่ายตามความจริง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่  
   
 
 
 
 - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai