ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


  ภาพกิจกรรม

     
   ประชุมคณะกรรมการ สปสช. อบต.ศรีดอนไชย  
     
   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย จัดโครงการอบรมแผนพัฒนาสุขภาพประชาชน ตำบลศรีดอนไชย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อสม. ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาจัดกิจกรรม/โครงการ วางแผนการดำเนินงานด้านสุขภาพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
   
 
 
 
 - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai