ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


  ภาพกิจกรรม

     
   ประเพณีปีใหม่เมือง 2565  
     
   21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีปีใหม่เมือง 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดี การขอขมา ขอพรจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ นายเทวฤทธิ์ กองจาพร้อมทีมงานผู้บริหาร และนายสมบูรณ์ มาลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้พรแก่พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง และให้โอวาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตนตามประเพณีที่ดีงาม และขอให้ดำรงสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามในครั้งนี้ต่อไป  
   
 
 
 
 - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai