ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   สร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3  
     
   8 พฤษภาคม 2562 นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายรณชัย ปาลี พร้อมด้วย ข้าราช พนักงานอบต. ร่วมด้วยพี่น้องชาวบ้าน ช่วยกันก่อสร้างตลิ่งกั้นลำน้ำลอย หมู่ที่ 3 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อป้องกันไม่ได้เกิดการพังทลายของตลิ่งเป็นวงกว้าง สาเหตุเนื่องจากผนังตลิ่งทรุดตัวส่งผลให้คันตลิ่งลำน้ำลอยได้รับความเสียหาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย