ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   งานบรรเทาสาธารณภัยส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  
     
   งานบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย กิจกรรมส่งน้ำช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้าน เนื่องจากภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลให้พี่น้องชาวบ้านไม่มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคที่เพียงพอ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย