ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย  
     
   เจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้าง และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกันตรวจสอบระดับความลึกของการเจาะน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านใหม่แม่ลอย ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย