ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2562  
     
   กรรมคณะท่านผู้บริหาร พนักงานอบต.ศรีดอนไชยร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอีสาน-ล้านนา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สส.รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ท่าน สจ.บุญตัน เสนคำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันเสาร์ที่ 1-2 มิถุนายน 2562  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย