ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   ส่งมอบบ้าน ู้สูงอายุม.1  
     
   กิจกรรมงานโครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุตำบลศรีดอนไชย ได้รับการสนับสนุนโครงการจาก อบต.ศรีดอนไชย และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และ ได้ส่งมอบบ้าน ู้สูงอายุม.1 โดยมีท่านรองนายกฯท่านปลัด,หน.สป.และตัวแทนหมู่บ้านร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรับมอบ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562  
   
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย