ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


  ภาพกิจกรรม

     
   กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย  
     
   กิจกรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลศรีดอนไชย นำโดยท่านกำนันเนวิน ป๊อกถา มอบวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้จำนวน5หลัง ขอขอบคุณพี่น้องจิตอาสาฯ ท่านปลัดอำเภอประจำตำบล ท่านพัฒนาการอำเภอร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานตำบลศรีดอนไชย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  
   
 
 
 
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย