ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 เอกสาร

     
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
     
   ใบประกาศเกียรติคุณฉบับ อบต.ศรีดอนไชย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดเชียงราย ตามดัชนีความพร้อมรับผิด ระดับสูง เพื่อเป็นเกียติ และเป็นการแสดงต่อต้านการทุจริตของจังหวัดเชียงราย ให้ไว้ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560  
     
   
     
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย