ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 ข่าวประชาสัมพันธ์

     
   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
     
   ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ด้านการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ (1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร และจัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (2) จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ายาง (3) จัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนสำหรับงานบริการ และประกาศให้ประชาชนทราบ (4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ เช่น การประชุมประชาคม การประชุมรับฟังความคิดเห็นฯลฯ (5) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน เช่น เว็บไซต์เทศบาล เฟสบุ๊คเทศบาลสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มไลน์ ฯลฯ การประเมินผลและการตรวจสอบ (1) มีการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเป็น คณะกรรมการชุด ต่างๆ เช่น คณะกรรมการตำบลท่ายาง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯลฯ (2) มีระบบตรวจสอบและควบคุมภายในของทุกหน่วยงานของเทศบาล (3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งข่าวการทุจริต (2) มีการประกาศเจตนารมณ์ไม่คอร์รัปชัน  
   - งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai