ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 ข่าวประชาสัมพันธ์

     
   แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์  
     
   ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.ศรีดอนไชย ม.5 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย http://sridonchai.go.th/index.php ร้องเรียนทางเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 053-178076 ร้องเรียนทางเพจเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย https://www.facebook.com/Sridonchaisao ร้องเรียนผ่านทางแอบพลิเคชั่น Line อบต.ศรีดอนไชย :https://lin.ee/fUE8GI4 ที่อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย http://sridonchai.go.th/map.html  
   
 


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย