ชื่อ - นามสกุล :น.ส.รัศมี สอนศรี
ตำแหน่ง :ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน