ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเก...
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประชาสัมพันธ์การบริจาคมือถือเก่า
ขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ...
 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะเป็นปีงบ...
 
 
 
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
(Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลา...
 
โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
 
โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
 
งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7
งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่...
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้...
 
กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์...
 
กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้...
 
บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย
สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บร...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประสงค์จะประช...
 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5...
 
ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทุ่งต้อม-ป่ารวก
ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนล...
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง+แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางใ...
 
 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็...
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกว...
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: