ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเ...
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติ...
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
 
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
งานซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านป่ารวก (ข้างวัดบ้านป่ารวก บ่อเก่า)
วันที่ 8 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ศรีดอ...
 
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
 
ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้
วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
 
มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
 
 
 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
 
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
 
ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุด...
 
รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ prat2พ.ศ.2563
 
รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
 
แบบสรุปโครงการแผนดำเนินงาน
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563
 
รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx
รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx...
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปร...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: