ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเก...
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
 
ประชาสัมพันธ์การบริจาคมือถือเก่า
ขอรับบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ...
 
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1.ลงทะเบียนช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2561 จะเป็นปีงบ...
 
 
 
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
(Kick Off) ตามแผนรณรงค์"แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีดอนไชย ได้นำบุคคลา...
 
โครงการกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะตำบลศรีดอนไชย
วันที่ 18 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
 
โครงการการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
วันที่ 10 มกราคม 2562 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริ...
 
งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่ 7
งานซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่แม่ลอย หมู่ที่...
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้...
 
กิจกรรมประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา13:30 น. ณ ห้องประชุมองค์...
 
กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กิจกรรมส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้...
 
บริการยกท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดอนไชย
สนับสนุนรถน้ำอเนกประสงค์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บร...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ใบประกาศเกียรติคุณฉบับ อบต.ศรีดอนไชย ผลการประเมิน...
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 
 
 
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่อ...
 
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560
ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่...
 
รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 4
รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไต...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: