ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับส...
 
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช
เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มก...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีด...
 
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์...
 
 
 
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์
ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการ...
 
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒน...
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
กิจกรรมซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล วันจันที่ 25 พฤศจิกา...
 
ควบคุมเหตุไฟไหม้แปลงนาข้าวดังกล่าว และขอความร่วมมือประชาชนงดเผา เพื่อเป็นการป้องกันการลุกลามไปยังพื้
วันศุกร์ที่ 22 และวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ต...
 
มอบวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพิ่งพิงตำบลศรีดอนไชย
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายรณชัย ปาลี นายกอง...
 
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
วันศุกร์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จ...
 
 
 
ประชุมหารือเพื่อดำเนินการขอรับงบประมาณแผนงานการงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีดอนไชย ประจำป
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการหลักประกัน...
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง การจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภา
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการศูนย์พัฒน...
 
ตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านพืชระดับหมู่บ้าน
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป จนท.ป้องก...
 
กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งบ้านป่าตึงงาม หมู่ที 6 จำนวน 6 จุด ในวันที่ 14 พฤ
กิจกรรม จนท.อบต.ศรีดอนไชย ออกให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562...
 
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562...
 
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย
รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562...
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นต...
 
 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วน...
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมกราคม 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วน...
 
สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนธันวาคม 2562
สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วน...
 
สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนพฤศจิกายน 2562
สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วน...
 
 
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: