ชื่อ - นามสกุล :น.ส.นงนุช ตาคำ
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
ที่อยู่ :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา