4 ตุลาคม 2566  นายเทวฤทธิ์  กองจา นายก อบต.ศรีดอนไชย พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ประธานสภา ได้ดำเนินการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานเพื่อพัฒนาตำบลศรีดอนไชย ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดังนี้

1. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy

2. ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการด้วยความจริงใจ เท่าเทียม และมีจรรยาบรรณ

3. การปฏิบัติอยู่ในวินัยข้าราชการ 

4. การใช้จา่ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5. และเปิดโอกาสให้พนักงาน สมาชิกสภา แสดงความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปเป็นแนวาทางกำหนดนโยบายบริหารงานต่อไป