นายเทวฤทธิ์ กองจา
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 065 1127659

นายสมพงษ์ บุญทิพย์
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 087 1765196

นายสมชาย ศรีวิชัย
ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 091 8584696

นายวิฑูรย์ ชาวไทย
ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 096 6986433