นายธนัสส์ ปกครองบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัทพ์ 096 8287914

 
 

นางสาวสวงสุดา คุณาแปง
นักวิชาการเกษตร
โทรศัทพ์ 064 9049698


นางสาวธัชภิชา รู้ทำนอง
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัทพ์ 080 1326829
นางสาวน้องนุช จุ่มสนอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
โทรศัทพ์ 080 1219897

นายณัฎฐพัชร เดชางาม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัทพ์ 095 6393353


นางสาวรัศมี สอนศรี
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัทพ์ 087 8582898
นางสาวเปียทิพย์ อุตุภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัทพ์ 061 3308538

นายขวัญใจ ภูด่านวัว
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทรศัทพ์ 086 9193045


นางกชนันท์กร แสงอุษามาศ
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
โทรศัทพ์ 089 8093375
นายพิพัฒน์ ปันธิ
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัทพ์ 097 9437741

นายช้อย ปัญญาราช
พนักงานขับเครื่องกล
ขนาดเบา
โทรศัทพ์ 080 8468261


นางบัวไหล อินทะโน
คนงานทั่วไป
โทรศัทพ์ 084 8859674