นายสมนึก กองมณี
ตำแหน่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 083 7683312

นางชนัญชิดา จนใจ
ตำแหน่ง รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 080 1279105

 

นายสัตยา วางวงศ์
เลขาสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย
โทรศัพท์ 081 9934992

นางชนัญชิดา จนใจ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ 080 1279105

 

นางภัทราวดี ใจวงศ์
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมูที่่ 2
โทรศัพท์ 083 3208560

นางศิรพัสร์ วางวงศ์
ตำแหน่ง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบ
ลศรีดอนไชย หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ 098 2282419

 

นายอัศวิน ปินใจ
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ 098 8698691

นายสมนึก กองมณี
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ 083 7683312

 

นายสุนทร บุญกว้าง
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ 0825189269

นายทวีรัตน์ ยาใจ
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ 080 6702062

 

นายไพศาล ตรีสอน
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ 095 1522602

นายชัยภัทร ภูฉลาด
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ 099 3315730

 

นายสัตยา วางวงศ์
ตำแหน่ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
ศรีดอนไชย หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ 093 3093043