นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 081 7246833

 
 

นายธนัสส์ ปกครองบ้าน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 096 8287914


นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 084 9502214
 
นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 080 1356448

นางสาวนงนุช ตาคำ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 081 7246833