นางสาวนงนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลศรีดอนไชย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัทพ์ 087 1912117

 
 

นางสุภารัตน์ ไชยะ
นักวิชาการศึกษา
โทรศัทพ์ 081 4666791


นางสาวธัญญรัตน์ คำมูล
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัทพ์ 091 9156166

นางเกษราภรณ์ สุทธศิลป์
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัทพ์ 087 1064549


นางจินดา กองตุ้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัทพ์ 089 8534940
นางสุจิน อุดใจ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัทพ์ 088 4135136


นางธนิตา ทะระมา
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัทพ์ 080 1246424


นางสาวผ่องพรรณ ปัญญาราช
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัทพ์ 087 1912117
(อัตราว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก