นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัทพ์ 084 95022144

 
 

นางสาววรรณภา บานใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทรศัทพ์ 081 0374596


นักวิชาการคลัง

นางสาวจุฑามาศ รู้ครอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทรศัทพ์ 084 0475982


นางสาวศิริกานดา แปงสีนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทรศัทพ์ 093 4522396

 นางสาวกฤษณา สมปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
โทรศัทพ์ 087 3568908