ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที...
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู...
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเ...
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับผู้นำและประชาชนหมู่ที่9 บ้านทุ่งสง่า ร่วมกันทำแนวกันตก ณ ธ
วันที่ 11 มีนาคม 2564 อบต.ศรีดอนไชยร่วมกับผู้นำและ...
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมการจัดทำแผนของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมการประชุมการจัดทำแ...
 
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการล้าง ทำความสะอาด ป่าสุ
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไช...
 
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายนำรถน้ำอเนกประสงค์ร่วมกิจกรรมพั
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีด...
 
 
 
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ชมรมผู้พิการ ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้อ
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟ...
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุต...
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศ...
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำ
วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วน...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25
ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การปร...
 
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต....
 
แผนดำเนินงานปี-64.pdf
แผนดำเนินงานปี-64.pdf
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริห...
 
 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหาร...
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล...
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล...
 
 
     
     
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: