ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที...
 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู...
 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนได้ด้วยตนเ...
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย...
 
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย
ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย...
 
 
     
 

ภาพกิจกรรม

       
     
 
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย นำรถน้ำอเนกประสงค์ให้บริการล้าง ทำความสะอาด ป่าสุ
วันที่ 29 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไช...
 
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ได้รับมอบหมายนำรถน้ำอเนกประสงค์ร่วมกิจกรรมพั
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีด...
 
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ชมรมผู้พิการ ตำบลศรีดอนไชย ณ ห้อ
วันที่ 25 กันยายน 2563 โครงการอบรมให้สความรู้ฟื้นฟ...
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุตำบลศรีดอนไชย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาช
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอา่ยุต...
 
 
 
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลศรีดอนไชย ณ ห้องประชุมองค์
วันที่ 24 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศ...
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วนตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำ
วันที่ 23 กันยายน 2563 กิจกรรมการประชุมพนักงานส่วน...
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกิจกรรม ชมรมกำนัน-ผู้ให
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายรณชัย ปาลี นายกองค์การบร...
 
วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ให้บริการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล บ้านป่าตึงงามหมู่ที
วันที่ 23 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีดอนไชย ใ...
 
 
     
     
 

เอกสารต่างๆ

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศ...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ยกเลิกประกาศครั้งที่ 2 ประกวดราคาโครงการก่อ...
 
จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ...
 
 
 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภ
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก...
 
ประกาศ อบต.ศรีดอนไชยเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 1,2,3
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคาร...
 
ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
รายงานการรวบรวมสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
 
     
     
     
     


- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: