ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้
คู่มือ-ระเบียบ
แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กองทุน สปสช.
แผนการดำเนินการประจำปี
การติดตามประเมินผลแผน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน
การบริหารความเสี่ยงองค์กร

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


 

       
     
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การดำเนินการตามาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในก
 
สรุปงานก่อสร้าง
 
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อบต.ศรีดอนไชย ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ...
 
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้า...
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินแ...
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินฯ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินแ...
 
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วน...
 
 
     
 

       
     
 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
 
พิธีอันเชิญรูปปั้นรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย
9 กรกฎาคม 2565 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหาร...
 
การประชุมประชาคมโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร หมายเลข 1020
7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
 
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าตึงงาม (1)
6 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ...
 
 
 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสา
 
ประเพณีปีใหม่เมือง 2565
21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จ...
 
ติดตั้งไฟกิ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันที่19 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไช...
 
ออกบริการประชาชนซ่อมแซมไฟกิ่งภายในตำบล
วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริ...
 
 
     
     
 

       
     
 
รายงานการลดใช้พลังงาน ประรจำปีงบประมาณ 2564
 
ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนรองปลัด อบต.
 
ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทน ผอ.คลัง
 
ประชาสัมพันธ์รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนปลัด อบต.
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปี 2564
 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564
 
 
     
     
     
     
- งานกิจการสภา อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย
- ศูนย์ยุติธรรมตำบลศรีดอนไชย


Username:

Password: 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โทรศัพท์ 0-5317-8076 โทรสาร 0-5317-8076
Email : sridonchai.go@gmail.com Website : http://www.sridonchai.go.th
©Copyright 2018 sridonchai.go.th All rights reserved. Powered by Computer Artist Chiangrai