องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย
 
(1)  ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง
หมู่บ้านละ 1 คน  มี 10 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จำนวน 10 คน
(2) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 2 คน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน