ลำดับ เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
1 การบริหารความเสี่ยงองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม
2 การตรวจสอบและควบคุมภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม
3 มาตรฐานการให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม
4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
8 การติดตามประเมินผลแผน รายละเอียดเพิ่มเติม
9 แผนการดำเนินการประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
10 กองทุน สปสช. รายละเอียดเพิ่มเติม
11 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติม
12 คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
13 แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
14 คู่มือ-ระเบียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
15 แผ่นพับ-เอกสารให้ความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
16 รายงานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
20 แผนอัตรากำลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนพัฒนาบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ข้อบัญญัติงบประมาณ รายละเอียดเพิ่มเติม