ลำดับ เอกสารประชาสัมพันธ์ รายละเอียด
1 แผนปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม
2 กิจการสภาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
3 การบริหารความเสี่ยงองค์กร รายละเอียดเพิ่มเติม
4 การตรวจสอบและควบคุมภายใน รายละเอียดเพิ่มเติม
5 มาตรฐานการให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม
6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
10 การติดตามประเมินผลแผน รายละเอียดเพิ่มเติม
11 แผนการดำเนินการประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม
12 กองทุน สปสช. รายละเอียดเพิ่มเติม
13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติม
14 คู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม
15 แผนแม่บท-เอกสารให้ความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
16 คู่มือ-ระเบียบ รายละเอียดเพิ่มเติม
17 KM-การจัดการองค์ความรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
18 รายงานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
22 แผนอัตรากำลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
24 แผนพัฒนาบุคลากร รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ข้อบัญญัติ อบต. รายละเอียดเพิ่มเติม