ลงเมื่อวันที่ : 2023-11-02 09:33:54

1.จองคิวทำใบขับขี่ 

https://gecc.dlt.go.th/login

 

2.ขอเลขทะเบียนรถ

https://reserve.dlt.go.th/reserve/v2/

 

3.ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น

https://stat.bora.dopa.go.th/Wchecklname/#/CheckLname

 

4.ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

https://landsmaps.dol.go.th/

 

5.ติดตามสถานะคดี

https://ledwebsite.led.go.th/ledweb/led/web/system/WEB1I010Action.do

 

6.ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

 

7.ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

https://mbdb.cgd.go.th/wel/

 

8.ขอรับกล้าไม้ออนไลน์

https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_nursery/app/index.php

 

9.ขอรับสารเร่ง พด.หญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด

http://sql.ldd.go.th/service64/index.html

 

10.ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

https://efiling.dep.go.th/form-chk-idcard

 

11.ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/login

 

12.ติดตามการขอคืนภาษี ภ.ง.ด 91/90

https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/authen/MTA2

 

13.ขอใช้ไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด

https://peacos.pea.co.th/

 

14.ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

http://www.gprocurement.go.th/new_index.html

 

15.แจ้งโรคระบาดสัตว์

http://esmartsur.net/INFORM.aspx

 

16.ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

http://e-service.doe.go.th

 

17.ระบบค้นหางานทำและคนหางาน (Smart Job Center)

http://smartjob.doe.go.th/

 

18.ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40

http://www.sso.go.th/section40_regist/

 

19.ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน

http://www.sso.go.th/wpr/main/login