27 ตุลาคม 2566  อบต.ศรีดอนไชย ร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเทิง และอำเภอเทิง จัดการประชุมท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566  โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอเทิง เข้าร่วมการประชุมทั้ง 12 แห่ง สมาชิกสภา อบต.ศรีดอนไชย และประชาชนทั่วไป ซึ่งร่วมหารือแนวทางการพัฒนา อปท. ในอำเภอเทิง  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์  ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อกำหนดโครงการพัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง  และมีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยอำเภอเทิง