องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับ อำเภอเทิง สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทิง "กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ทำนา(โยน)วันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ รวมใจเป็นหนึ่ง” ณ โคก หนอง นา คุณหนูจี พาสุนนท์ บ้านทุ่งสง่า หมู่ 9  เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนา การเกษตรกรรมวิถีดั้งเดิมต่อไป