องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้นำเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบการประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย  ปรากฏว่าผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และได้เน้นย้ำในเรื่องสุขอนามัยที่ถูกต้องต่อไป