วันที่  1  ธันวาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียน/ร้อทุกข์ ของประชาชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 1 ในเรื่องน้ำประปา  โดยสามารถแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์