ตามที่ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย  ทีงาม อสม. ได้ออกดำเนินการพ่นหมอกควันเป็นการเร่งด่วน 

ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้แพร่ขยายในื้นที่ใกล้เคียงต่อไป