องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้จัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสร้างความรู้ความเข้าใจในบันทึกความร่ววมือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย โดยนายเทวฤทธิ์  กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  นายณัฐวุฒิ ไชยราช กำนันตำบลศรีดอนไชย และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  เพื่อให้โครงการพัฒนา ฯ ตรงต่อความต้องการของประชาชน การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการต่าง ๆ