รายงานผลการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้การกำกับดูแลของนายเทวฤทธิ์  กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นายธนัสส์  ปกครองบ้าน หัวหน้าสำนักปลัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในครัวเรือน หมู่ที่ 1-10 ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (RE-X-RAY) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด