14 กุมภาพันธ์ 2567  นายสมชาย ศรีวิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีเหตุรำคาญจากกลิ่นมูลสุกร เข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร ครั้งที่ 2 หลังจากได้รับคำแนะนำเมื่อคราวการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้ประกอบการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำแนะนำของปศุสัตว์อำเภอเทิงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีดอนไชย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

   ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จะเฝ้าระวังและตรวจสอบฟาร์มเป็นระยะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่อประชาชนต่อไป