องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อำเภอเทิง สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง ป่าไม้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพท้นที่ร่วมกันดำเนินโครงการทำแนวกันไฟ ประจำปี 2567  เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลศรีดอนไชย