วันที่ 1 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จัดโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลศรีดอนไชย ให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด พนันออนไลน์ และการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย