2 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินโครงกรส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ณ ศูนย์วิปัสสนา ไร่เชิญตะวัน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ตลอดจนประชาชนที่สนใจ ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริม สร้าง ความรู้ความเข้าใจหลัธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  2) สร้างความเข้าใจ และความตระหนักของการป้องกันการทุจริต  3) เพื่อให้มีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิขพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้