14 มีนาคม 2567 นายเทวฤทธิ์ กองจา เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ การผลิตเครื่องกรองอากาศขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน และแนวทางการใช้เห็ดป่าแก้ปัญหาฝุ่นครัว" เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้ความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกครัวอย่างยั่งยืนภาคเหนือ บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ณ ห้องประชุม อบต.ศีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย