18 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยได้ดำเนินกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124)
2. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเผยแพร่บทบาท ภารกิจ และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกของพนักงานส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน ประชาชนทั่วไป  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น  นำไปสู่การปฏิบัติงาน  และการดำรงชีวิต
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  สร้างความรักความผูกพัน  ให้แก่บุคลากรในองค์กรบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

      ทั้งนี้ นายเทวฤทธิ์  กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้มอบโอวาทและนโยบายเพื่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

     1. ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและแก้ไขการทุจริต งดรับ งดให้ ของขวัญของรางวัลทุกกรณี

     2. ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เต็มใจ เต็มความสามารถ และด้วยความยุติธรรม

    3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม เสียสละ โปร่งใส ตรวจสอบได้

    4. รู้รักสามัคคี ในหมู่คณะ ทำงานเป็นทีม สามารถช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตำบลศรีดอนไชยได้