15 พฤษภาคม 2567 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย นางสาวนงนุช ตาคำ รองปลัดฯ และนายธนัสส์ ปกครองบ้าน หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาปศุสัตว์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ลงทะเบียนไว้ต่อไป