20 พฤษภาคม 2567 นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  จัดการประชุมชี้แจง รับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งมอบทรายอะเบจให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีดอนไชย เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในครัวเรือนใช้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย