14  มิถุนายน 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567  มีนายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมการประชุม โดยมติที่ประชุมสภาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567