วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย ศรีวิชัย รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลศรีดอนไชย เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ข้อตกลงคุณธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท. จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงรายและชมรม STRONG จังหวัดเชียงราย