ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 แนวทางปฏิบัติตนทางจริยธรรม รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
3 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับเพื่อเสริสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
4 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ เข้าร่วมโครงการ \"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นบ้านรักการอ่าน\" รายละเอียดเพิ่มเติม
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ รายละเอียดเพิ่มเติม
11 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม
14 ประชาสัมพันธ์การบริจาคมือถือเก่า รายละเอียดเพิ่มเติม
15 ตัวอย่างฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
16 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพย์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
17 เชิญชวนผู้มีจิตเมตตาบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อบรรเทา ความหนาวเย็นให้แก่พี่น้องประชาช รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
19 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) รายละเอียดเพิ่มเติม
21 แจ้งช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
23 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชย เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ รายละเอียดเพิ่มเติม
27 แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน รายละเอียดเพิ่มเติม
28 “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
29 ประชาสัมพันธ์การประชุมชุดปฏิบัติการตำบลศรีดอนไชย (ชปต.ศรีดอนไชย) วันที่ 15 กันยายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนไชย สายตรงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอน รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
33 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ในการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
37 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผดด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
39 สรุปงานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การดำเนินการตามาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในก รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
42 ประชามสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
44 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
45 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สำหรับเหมาบุคคลช่วยยปฏิบัติงานกิจการประปาหมู่บ้าน (กองช่า รายละเอียดเพิ่มเติม
46 พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม รายละเอียดเพิ่มเติม
47 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
50 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสอบถามคุณธรรมและความโปร่งในจากบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบ รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) รายละเอียดเพิ่มเติม
54 เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Download รายละเอียดเพิ่มเติม
57 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้การคลอดก่อนกำหนด2566 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน/องค์กร เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
59 ประชาสัมพันธ์การร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม
60 พฤติกรรมด้านจริยธรรมของข้าราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ติดตามข่าวสารได้ที่ Mobile Application ที่ Google Play ศรีดอนไชย โหลดเลย!! รายละเอียดเพิ่มเติม
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
63 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ผู้ทรงคุณวุฒินอก อปท.) รายละเอียดเพิ่มเติม
64 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อปท. (ขรก. หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับอำนวยการขึ้นไป) รายละเอียดเพิ่มเติม
65 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) Download รายละเอียดเพิ่มเติม
67 รายงานการจัดเวทีประชาชน การจัดทำแผนสุขภาพ ฯ 2567 Download รายละเอียดเพิ่มเติม