เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
3 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
5 ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชนฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
7 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ6เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
9 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
11 การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
13 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
15 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
20 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
21 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
22 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
23 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
26 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
27 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
28 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
29 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
30 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
31 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
32 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
33 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม
34 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียดเพิ่มเติม
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
37 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก รายละเอียดเพิ่มเติม
39 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
40 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง+แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพ รายละเอียดเพิ่มเติม
41 ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทุ่งต้อม-ป่ารวก รายละเอียดเพิ่มเติม
42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร รายละเอียดเพิ่มเติม
43 เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รายละเอียดเพิ่มเติม
44 ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
46 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
47 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
48 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
49 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
50 งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
51 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
52 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย กองค รายละเอียดเพิ่มเติม
53 ฟอร์มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
54 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
55 ส่วนที่5-รายละเอียดโครงการการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
58 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
59 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
60 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
62 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
63 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
64 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม
65 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-ธันวาคม 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
66 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
67 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถุนายน 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
68 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
69 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
70 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม
71 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
72 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
73 มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
74 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
75 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o รายละเอียดเพิ่มเติม
76 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
77 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
78 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
79 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
80 พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
81 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติม
82 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
83 สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
84 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
85 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
86 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
87 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม
88 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
89 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
90 เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
91 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
92 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
93 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
94 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม
95 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รายละเอียดเพิ่มเติม
96 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
97 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รายละเอียดเพิ่มเติม
98 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติม
99 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รายละเอียดเพิ่มเติม
100 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดเพิ่มเติม
101 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
102 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ รายละเอียดเพิ่มเติม
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้ รายละเอียดเพิ่มเติม
105 แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563+เชิญประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
106 ่ขอเปิดประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
107 การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
108 การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
109 แผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
110 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
111 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
112 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
113 คู่มือการปฏิบัติงานหรือให้บริการ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
114 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
115 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
116 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
117 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
118 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม
119 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
120 มาตรการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดเพิ่มเติม
121 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รายละเอียดเพิ่มเติม
122 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม
123 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
124 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม
125 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
126 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
127 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
128 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
130 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
131 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
132 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
133 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
134 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
135 ีรายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
136 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
137 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
138 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
139 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
140 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอง รายละเอียดเพิ่มเติม
142 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำ รายละเอียดเพิ่มเติม
143 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
144 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
145 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-2 รายละเอียดเพิ่มเติม
146 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ รายละเอียดเพิ่มเติม
147 เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม
148 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศ รายละเอียดเพิ่มเติม
149 รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx รายละเอียดเพิ่มเติม
150 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
151 แบบสรุปโครงการแผนดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
152 รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
153 รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร รายละเอียดเพิ่มเติม
154 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
155 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 part 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
156 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
157 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
158 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
159 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
160 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
161 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ปลัดองค์การบริหา รายละเอียดเพิ่มเติม
163 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
164 ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5 รายละเอียดเพิ่มเติม
165 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
166 ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5 รายละเอียดเพิ่มเติม
167 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
168 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 256 รายละเอียดเพิ่มเติม
169 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 25 รายละเอียดเพิ่มเติม
170 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 256 รายละเอียดเพิ่มเติม
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง กำหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตตรากำลัง ๓ รายละเอียดเพิ่มเติม
172 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
173 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) รายละเอียดเพิ่มเติม
174 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ รายละเอียดเพิ่มเติม
175 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต รายละเอียดเพิ่มเติม
176 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
177 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
178 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
179 รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร รายละเอียดเพิ่มเติม
180 รายงานการรวบรวมสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
181 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
182 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชยเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 1,2,3 รายละเอียดเพิ่มเติม
183 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภ รายละเอียดเพิ่มเติม
184 จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ รายละเอียดเพิ่มเติม
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใ รายละเอียดเพิ่มเติม
188 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
189 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
190 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
191 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
192 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
193 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
194 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
195 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
196 แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน รายละเอียดเพิ่มเติม
197 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
198 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
199 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
200 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
201 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
202 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
203 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
204 แผนดำเนินงานปี-64.pdf รายละเอียดเพิ่มเติม
205 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
206 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25 รายละเอียดเพิ่มเติม
207 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ12เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
208 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
209 วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
210 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
211 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
212 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
213 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
214 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
215 ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 2/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
216 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 2/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
217 ประกาศเรียประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
218 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
219 ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
220 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
221 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
222 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
223 ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
224 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
226 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
228 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
229 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
230 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
231 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
232 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
233 ประกาศการจัดทำคู่มือประชาชนฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
234 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
235 แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
236 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ6เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
237 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
238 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
239 การติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
240 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
241 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
242 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
243 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
244 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
245 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
246 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
247 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
248 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
249 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
250 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
251 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
252 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
253 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
254 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
255 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
256 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
257 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 3 รายละเอียดเพิ่มเติม
258 รายงานสรุปสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไตรมาสที่ 4 รายละเอียดเพิ่มเติม
259 ประกาศ การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อบริการประชาชน ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
260 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
261 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเป็นหน่วยงานในการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม
262 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
263 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายละเอียดเพิ่มเติม
264 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
265 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
266 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก รายละเอียดเพิ่มเติม
267 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง+แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพ รายละเอียดเพิ่มเติม
269 ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายทุ่งต้อม-ป่ารวก รายละเอียดเพิ่มเติม
270 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่ 5,1 ที่ตั้งโครงการถนนสายทางบ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก ต.ศร รายละเอียดเพิ่มเติม
271 เผยแพร่ประชาวิจารณ์ขอบเขตของงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต รายละเอียดเพิ่มเติม
272 ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
273 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านป่ารวกหมู่ที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
274 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านม่อนหลวง หมู่ที่ 8 รายละเอียดเพิ่มเติม
275 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล รายละเอียดเพิ่มเติม
276 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
277 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
278 งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับรายจ่าย ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
279 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
280 ตัวอย่างฟอร์มการลงทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย กองค รายละเอียดเพิ่มเติม
281 ฟอร์มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รายละเอียดเพิ่มเติม
282 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
283 ส่วนที่5-รายละเอียดโครงการการเกษตร รายละเอียดเพิ่มเติม
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
286 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
287 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
288 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องแผนการจัดหาพัสดุ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
290 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
291 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
292 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายละเอียดเพิ่มเติม
293 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (1ตุลาคม-ธันวาคม 2561) รายละเอียดเพิ่มเติม
294 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม2561-มีนาคม 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
295 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม2561-มิถุนายน 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม
296 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
297 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย+แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ไตรมาส 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
298 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี(พ.ศ. 2561 – 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม
299 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
300 รายงานผลการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
301 มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
302 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
303 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o รายละเอียดเพิ่มเติม
304 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
305 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
306 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
307 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
308 พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดเพิ่มเติม
309 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติม
310 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
311 สารองขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
312 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
313 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
314 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
315 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้ รายละเอียดเพิ่มเติม
316 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
317 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชีย รายละเอียดเพิ่มเติม
318 เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
319 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
320 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
321 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
322 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม
323 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รายละเอียดเพิ่มเติม
324 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 รายละเอียดเพิ่มเติม
325 ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รายละเอียดเพิ่มเติม
326 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติม
327 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รายละเอียดเพิ่มเติม
328 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รายละเอียดเพิ่มเติม
329 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
330 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
331 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ รายละเอียดเพิ่มเติม
332 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณประโยชน์หมู่บ้ รายละเอียดเพิ่มเติม
333 แจ้งประกาศประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563+เชิญประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
334 ่ขอเปิดประชุมสภา อบต.ศรีดอนไชย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
335 การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
336 การรายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
337 แผนพัฒนาหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
338 ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ ผู้บริหาร อบต.ศรีดอนไชย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
339 คู่มือการปฏิบัติงาน อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
340 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
341 คู่มือการปฏิบัติงานหรือให้บริการ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
342 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
343 คู่มือประชาชนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
344 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
345 รายงานศูนย์ยุติธรรม ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
346 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม
347 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
348 มาตรการป้องกันการรับสินบน รายละเอียดเพิ่มเติม
349 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รายละเอียดเพิ่มเติม
350 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติม
351 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
352 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม
353 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
354 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน มีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
355 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
356 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
357 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
358 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
359 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
360 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
361 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
362 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
363 ีรายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมกราคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
364 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
365 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนมีนาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
366 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนเมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
367 รายงานข้อมูลสถิติผู้มารับบริการ เดือนพฤษภาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
368 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
369 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอง รายละเอียดเพิ่มเติม
370 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำ รายละเอียดเพิ่มเติม
371 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
372 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
373 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-2 รายละเอียดเพิ่มเติม
374 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี งบประมาณ พ รายละเอียดเพิ่มเติม
375 เรื่อง การประเมินความเสี่ยการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติม
376 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลศ รายละเอียดเพิ่มเติม
377 รายงานความก้าวหน้าแผน-ป้องกันการทุจริต.docx รายละเอียดเพิ่มเติม
378 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
379 แบบสรุปโครงการแผนดำเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
380 รายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
381 รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร รายละเอียดเพิ่มเติม
382 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
383 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 part 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
384 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
385 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
386 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
387 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
388 บันทึกรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย สภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
389 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม
390 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ ปลัดองค์การบริหา รายละเอียดเพิ่มเติม
391 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
392 ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5 รายละเอียดเพิ่มเติม
393 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
394 ประชาสัมพันธ์การจัดทำสัญญาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์บ้านทุ่งต้อม-ป่ารวก หมู่1,5 รายละเอียดเพิ่มเติม
395 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี( พ.ศ. 2561-2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
396 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 256 รายละเอียดเพิ่มเติม
397 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 25 รายละเอียดเพิ่มเติม
398 ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน 256 รายละเอียดเพิ่มเติม
399 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง กำหนดอานาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตตรากำลัง ๓ รายละเอียดเพิ่มเติม
400 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม
401 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) รายละเอียดเพิ่มเติม
402 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอ รายละเอียดเพิ่มเติม
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนต รายละเอียดเพิ่มเติม
404 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
405 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
406 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
407 รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปร รายละเอียดเพิ่มเติม
408 รายงานการรวบรวมสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
409 ประชาสัมพันธ์วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
410 ประกาศ อบต.ศรีดอนไชยเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด หมู่ที่ 1,2,3 รายละเอียดเพิ่มเติม
411 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภ รายละเอียดเพิ่มเติม
412 จดหมายข่าวกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
414 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ รายละเอียดเพิ่มเติม
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใ รายละเอียดเพิ่มเติม
416 แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
417 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
418 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
419 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
420 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
421 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
422 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
423 รายงานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
424 แนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแจ้งเหตุการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน รายละเอียดเพิ่มเติม
425 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
426 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
427 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
428 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
429 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
431 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
432 แผนดำเนินงานปี-64.pdf รายละเอียดเพิ่มเติม
433 รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.ศรีดอนไชย ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
434 ประกาศองค์การบริหาร่ส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25 รายละเอียดเพิ่มเติม
435 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2563 รอบ12เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
436 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต อบต.ศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
437 วินัยและการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
438 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) รายละเอียดเพิ่มเติม
439 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2) 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
440 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
441 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
442 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 3/2563 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
443 ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 2/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
444 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ 2/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
445 ประกาศเรียประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
446 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ 4/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
447 ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
448 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
449 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
450 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
451 ประกาศ รายละเอียดเพิ่มเติม
452 สรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
453 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
454 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
455 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
456 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
457 คำแถลงนโยบายน่ายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
458 เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
459 เรื่องประกาศผูู้ชนะเสนอราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
461 รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่ชุมชน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
462 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเจ้าพนักงานการอบรมการเลือกตั้งท้องถิ่น 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
463 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
464 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
465 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
466 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
467 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ผดด.) ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
468 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม
469 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
470 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part1/3 รายละเอียดเพิ่มเติม
471 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part2/3 รายละเอียดเพิ่มเติม
472 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 part3/3 รายละเอียดเพิ่มเติม
473 ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รายละเอียดเพิ่มเติม
474 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
475 รายงานการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการสู่ชุมชน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
476 รายงานโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งท้องถิ่น 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
477 คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายละเอียดเพิ่มเติม
478 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ประจำปี 2566 รอบหกเดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
479 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
480 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy รายละเอียดเพิ่มเติม
481 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
482 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
483 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายละเอียดเพิ่มเติม
484 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
485 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2564 รอบ12เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
486 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565 (ครั้งที่1) รายละเอียดเพิ่มเติม
487 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม
488 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบหกเดือนแรก) รายละเอียดเพิ่มเติม
489 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ6เดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
490 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียดเพิ่มเติม
491 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) รายละเอียดเพิ่มเติม
492 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำป รายละเอียดเพิ่มเติม
493 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประม รายละเอียดเพิ่มเติม
494 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
495 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6เดือน) รายละเอียดเพิ่มเติม
496 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
497 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
498 สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
499 สรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
500 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม
501 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
502 รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
503 รายงานการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
504 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
505 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
506 ประกาศขึ้นบัญชีการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 ตำแหน่ง ผดด. จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
507 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯ ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
508 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
509 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
510 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
511 ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
512 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
513 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
514 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
515 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
516 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
517 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
518 ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
519 บันทึกรายงานการประชุมสภา(ครั้งแรก) ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
520 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
521 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
522 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
523 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
524 ประกาศอำเภอเทิง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
525 ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม
526 รายงานการติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
527 ประกาศงานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม
528 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
529 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
530 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางส รายละเอียดเพิ่มเติม
531 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
532 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนปลัด อบต. รายละเอียดเพิ่มเติม
533 ประชาสัมพันธ์รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด รายละเอียดเพิ่มเติม
534 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทน ผอ.คลัง รายละเอียดเพิ่มเติม
535 ประชาสัมพันธ์การรักษาการแทนรองปลัด อบต. รายละเอียดเพิ่มเติม
536 รายงานการลดใช้พลังงาน ประรจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
537 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำป รายละเอียดเพิ่มเติม
538 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566-2570 รายละเอียดเพิ่มเติม
539 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม
540 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
541 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
542 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
543 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
544 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม
545 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พ.ศ. 2565 รอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
546 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 part1-4 รายละเอียดเพิ่มเติม
547 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 part2-4 รายละเอียดเพิ่มเติม
548 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 part3-4 รายละเอียดเพิ่มเติม
549 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 part4-4 รายละเอียดเพิ่มเติม
550 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
551 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
552 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
553 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
554 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดเพิ่มเติม
555 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
556 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
557 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
558 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) รายละเอียดเพิ่มเติม
559 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รายละเอียดเพิ่มเติม
560 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
561 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยพ.ศ.2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
562 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
564 คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย รายละเอียดเพิ่มเติม
565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
566 ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
567 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม
568 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
569 การตรวจสอบรายงานการเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม
570 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) รายละเอียดเพิ่มเติม
571 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) รายละเอียดเพิ่มเติม
572 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ6เดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
573 ผลการประเมินและการรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 รอบ 6 เดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
574 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
575 รายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารบุคคล ราย 6 เดือน ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
576 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
577 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
578 รายงานผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสุขภาพ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
579 แผนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบศรีดอนไชย ประจำปี 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
580 มาตรการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดเพิ่มเติม
581 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
582 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
583 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
584 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
585 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
586 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
587 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
588 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม
589 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
590 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม รายละเอียดเพิ่มเติม
591 รายงานการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก รายละเอียดเพิ่มเติม
592 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดเพิ่มเติม
593 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
594 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดเพิ่มเติม
595 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566 (รอบหกเดือนแรก) รายละเอียดเพิ่มเติม
596 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
597 การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
598 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดเพิ่มเติม
599 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MoU รายละเอียดเพิ่มเติม
600 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
601 ประกาศการประเมินความพึงพอใจ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
602 แผนตรวจสอบภายในประจำปี2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
603 ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
604 บัญชีอุกรณ์กีฬา/อุปกรณ์ออกกำลังกาย รายละเอียดเพิ่มเติม
605 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม
606 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
607 ข้อมูลน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีดอนไชย Download รายละเอียดเพิ่มเติม
608 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม
609 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดเพิ่มเติม
610 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน Download รายละเอียดเพิ่มเติม
611 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ Download รายละเอียดเพิ่มเติม