<
 
  คู่มือ-ระเบียบ

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 คู่มือการปฏิบัติงาน-นักทรัพยากรบุคคล Download
2 คู่มือปฏิบัติงาน-นายช่างโยธา Download
3 คู่มือการปฏิบัติงาน-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ Download
4 คู่มือการปฏิบัติงาน-นักจัดการงานทั่วไป Download
5 คู่มือปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน Download
6 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ Download
7 พระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ Download
8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ Download
9 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ Download
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ Download
11 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ Download
12 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 Download
13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o Download