<
 
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ Download
2 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ Download
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ Download
4 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ Download
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ Download
6 รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ Download
7 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ Download
8 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ Download
9 ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
10 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ Download
11 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ Download
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) Download
13 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ Download
14 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ Download
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) Download
16 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Download
17 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2566 Download
18 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ Download
19 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๕ Download
20 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ Download
21 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ Download
23 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) Download
24 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย Download
25 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย Download
26 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 Download
27 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 Download