<
 
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ Download
2 ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Download
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ Download
4 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ Download
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) Download
6 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ Download
7 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ Download
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) Download
9 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Download
10 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2566 Download
11 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ Download
12 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๕ Download
13 ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ Download
14 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ Download
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 (ตุลาคม 2563-มิถุนายน 2564) Download
17 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย Download
18 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย Download
19 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2562 Download
20 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2561 Download